Privacyverklaring

Wet bescherming persoonsgegevens
(vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Marion Nieborg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens heeft Marion Nieborg de plicht om haar klanten op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Marion Nieborg worden verwerkt, te melden wie de gegevens kunnen inzien, en voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Het recht van de klant op privacy is van groot belang voor Marion Nieborg. Wanneer een klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan Marion Nieborg stelt de klant vertrouwen in het vermogen van Marion Nieborg om verantwoordelijk om te gaan met de privacy van de klant.
De persoonsgegevens die Marion Nieborg gebruikt en het doel van het gebruik:
Marion Nieborg verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens doordat u klant wordt of bent van Marion Nieborg, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Marion Nieborg of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Marion Nieborg verzamelt uw naam, geslacht, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen haar in staat om:

▪ de overeenkomst die klanten met Marion Nieborg sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

▪ een nieuwsbrief te verzenden;

▪ haar dienstverlening te kunnen leveren;

▪ klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

▪ om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Marion Nieborg verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.
Marion Nieborg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
Marion Nieborg verstrekt géén persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het uitvoeren van een overeenkomst die Marion Nieborg met u heeft gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een verwerkersovereenkomst. Marion Nieborg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Marionnieborg.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn.

Marion Nieborg verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Marion Nieborg worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
Marion Nieborg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. En zolang noodzakelijk is voor een goede administratie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marion Nieborg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marionnieborg@home.nl.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd:
Marion Nieborg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marionnieborg@home.nl
Marion Nieborg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact met haar op via marionnieborg@home.nl.